หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
   
 
   
 
 
บ้านบึงทับแรต เดิมชื่อ บ้าหนองจิก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 เดิมเป็นหมู่บ้านที่ 9 ตำบลลานกระบือจนถึง พ.ศ. 2530 จึงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 3 ตำบลบึงทับแรต สมัยก่อนมีบึงขนาดใหญ่ มีสัตว์ป่า คือ แรดมาอาศัยอยู่มากมายและมีซากแรดที่ตายอยู่ในบึงเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน "บึงทับแรต"
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนลานกระบือ – บึงทับแรต หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 39.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,687.50 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 3,323 คน แบ่งเป็น

ชาย 1,651 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68

หญิง 1,672 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,141 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 84.13 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด ปลูกถั่ว ปลูกมันสำปะหลัง ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบึงทับแรต เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
 
สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลบึงทับแรต มีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเด่นพระ 208 204 412 144  
2   บ้านหนองท่าไม้ 112 115 227 94
  3   บ้านบึงทับแรต 205 206 411 140  
4   บ้านบึงสว่างอารมณ์ 342 373 715 224
  5   บ้านหนองละมั่งทอง 141 130 271 99  
6   บ้านทุ่งเกลา 195 186 381 129
  7   บ้านประดู่งาม 245 274 519 181  
8   บ้านทุ่งโพธิ์เงิน 203 184 387 130
  รวม 1,651 1,672 3,323 1,141
ข้อมูลสถิติประชากร ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต มีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบ มีคลอง และสระน้ำกระจายตามพื้นที่จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกถั่ว ปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-741-861
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10