หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
 

 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประ [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภั [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรก [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง) ฝ่ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
มาตรการประหยัดพลังงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
อบต.บึงทับแรต มุ่งมั่่นสู่ สำนักงานสีเขียว [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธฺ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลอง่ข่อย (บริเวณนานายนภดล นาคทอง - นานา [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืช (บริเวณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง) หมู่ที่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้อ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง หม [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัต [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนผังแส [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงท [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดลอกวัชพืช (บริวเณคลองคณฑี - นานายบุญส่ง ) หมู่ที่ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา )ประจำปีงบ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลบึงทับแรต จำนวน [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจ [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกวัชพืชคลองข่อย (บริเวณนานายนภดล นาคทอง - นานา [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลาดยาง (จากนานางพรชัย สุกใส [ 7 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลูกรัง (จากนานายลวน โตอ่วม - [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงานองค์การบริหาร [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) จำนวน 8 รายการ ป [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ผ้าสีเหลือง และผ้าสีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โ [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ [ 31 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ๋์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อนำ้บาดาล (บริเวณประปาข้างบ้านนายสำราญ คำภู่) [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ PVC ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชั้ [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแสงเดือน - ถ [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ หม [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริารถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติตำบลบึงทับแร [ 29 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางสุทน [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (ผ้าโทเรสีเหลือง เบอร์ 42 และผ้าขาว ) โดยวิธีเฉ [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักร [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท่อลอดเหลี่ย [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 5035 กำแ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2 [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางสุนทร [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กกั้นขอบทาง (ท่าปลดระวางจาก บริษัท ปตท [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ 3 โรงเรียนในเขตตำบลบ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำเลียบถนนลูกรัง (จากนานายลวน โตอ่วม - [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายประดู่งาม - บ้านหนอง [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม Guard Rail (บริเวณทางโค้งติดทางเข้าฐ [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อ คศล.ระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายพยนต์ สินทอง) หมู่ท [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการส่งเสริม ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1 บ้านเด่นพระ โดยวิธีเฉพา [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยว [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอาร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำ (บรเวิณคลองน้ำข้าง สำนักงสงฆ์ปร [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตะแกรงคลุมประปา (บริเวณกลุ่มห้วยน้ำใส) หมู่ที [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม (พร้อมสร้างห้องน้ำ ) หมู่ที่ 2 บ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา) ประจำปีงบประ [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2562 โด [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และจัดหาอาหารว่าง [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤ [ 26 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 64 
[ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนด\\\" [ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน (บริเวณจากบ้านนายประ [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา (บริเวณจากบ้านนายสังวาล - บ้านนาย [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล. ระบายน้ำ (บริเวณนานายพา บินเย็น) หมู่ที [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมนัน [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการแล [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 65 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดหลุมปลูกต้นไม้ และจ้างรถยกต้นไม้ปลูก ตามโครงการท้ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นท 2190 กำแพ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูควบคุมปิด - เปิดช่องระบายน้ำ (บริเวณหัว [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้่างประจำเดือน มีนาคม 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2562) [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ และป้ายโฟมบอร์ดประจำสีแต่ละสี ตามโ [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 69 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ F [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนากา [ 9 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ (เหลืองปรีดียาธร) ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปุ๋ยคอกตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุ [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวั [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวั [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 79 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุ [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ (submersible Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารลงหนังสือพิมพ์ประจำเดือน เมษ [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4 [ 27 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศาลาประชาคมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านประดู [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแร [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
 
ทม.หนองปลิง กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดในเขตตำบลหนองปลิง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวถนน [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
กพ 0023.3/ว 3887 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3889 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพิ่มเติม [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3890 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3891 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3896 การจัดซื้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 3840 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3841 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 1-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 2-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 3-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.4/ว 3810 4-ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3784 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3785 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยกวับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3727 ขอเชิญชวนประกวดโลโก้ Thai Emergency Medical Service Accreditation : ZTEMSA [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3739 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3761 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3762 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3759 การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3740 การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 3760 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 4 ก.ค. 2562 ]   
        ผ้าขาวม้าทอมือ  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต  
     
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
 
ช่วงนี้สภาพอากาศปลายฝนต้นไม้ เตือนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 0  
ปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว (9 พ.ค. 2561)    อ่าน 255  ตอบ 0  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย แจ้งให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 434  ตอบ 0  
ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 414  ตอบ 0  
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 586  ตอบ 0  
หน้าร้อน ไฟฟ้าดับบ่อย ไฟไหม้บ่อย (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 490  ตอบ 1  
ห้าม จุดไฟเผา ในช่วงฤดูร้อน (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 539  ตอบ 1  
การปฏิบัติตนในช่วงฤดูร้อน (25 มี.ค. 2559)    อ่าน 487  ตอบ 0  
โครงสร้างการบริหารงานที่ดี (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 379  ตอบ 0  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 357  ตอบ 0  
ถนนหนทางสามารถบอกถึงลักษณะของตำบลได้เชียวหรือ (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 363  ตอบ 0  
ข่าวสารตลาดแรงงาน (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 356  ตอบ 0  
การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 345  ตอบ 0  
ทำงานภาคฤดูร้อน (28 พ.ค. 2557)    อ่าน 504  ตอบ 0  
ขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ สินค้าร้านค้าโยธาไทย (25 เม.ย. 2557)    อ่าน 528  ตอบ 0  
 
อบต.อ่างทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โกสัมพี วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.นครชุม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.มหาชัย วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ขอความกรุณาเก็บขยะ (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 104  ตอบ 2
อบต.วังควง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 106  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หัวถนน ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 433  ตอบ 1
อบต.คลองขลุง สอบถาม (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 496  ตอบ 0
อบต.ท่าไม้ วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว วิธีพับกระดาษรูปหัวใจ (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.ไทรงาม ฟิตเนส (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 466  ตอบ 2
อบต.วังบัว สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพค่ะ (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 480  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ไฟฟ้าแรงสูง กำลัง(ใกล้)จะโค่นล้ม (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 97  ตอบ 2
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (16 มิ.ย. 2562)    อ่าน 18380  ตอบ 76
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 26452  ตอบ 186
อบต.คลองน้ำไหล ใกล้วันที่ 16 แล้ว วันอะไรเอ่ย หาเงินง่ายๆ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล หวย3ตัวจ่าย800 ไม่ต้องซื้อกับเจ้ามือใต้ดินให้เสี่ยงต่อไปแล้ว (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ว่างงาน อยากหารายได้เสริม (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
        
 


จ้างขุดดินปั้นคันกั้นน้ำ บริเวณคลองคณฑี หมู่ที่ 7 [ 18 มิ.ย. 2561 ]ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตาม [ 15 มิ.ย. 2561 ]

  
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ควรปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
 


เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2557
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต