องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
กิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่บริเวณโดมหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ในช่วงเวลา 09.00 น. โดย นายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ด้าน นายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.35 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย