หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
นโยบายสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
เรื่อง  นโยบายสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

1.มุ่งเน้นป้องกันปัญหาและปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการลดใช้ทรัพยากรและเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่
2.เป็นผู้นำในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ป้องกัน ควบคุมมลพิษจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
6.มุ่งสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
7.เผยแพร่ความรู้ และปลุกจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ
โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
8.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จะมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกระยะเวลา 1 ปี

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕62


(ลงชื่อ)


                    (นายมานิตย์  อยู่ครอบ)
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน