หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2562  
 

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
----------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐบาลได้เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกล่าวถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากซึ่งเป็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน หลักการสำคัญของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลากรในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการใช้ การใช้น้ำการลดและเลิกใช้สารเคมีอันตรายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases :GHG) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
     2.2 เพื่อมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
     2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     2.4 เพื่อมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
     2.5 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทราบ

3.กลุ่มเป้าหมาย
     3.1 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
4. ระยะเวลาดำเนินการ
    ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  - เดือนกันยายน  2562
5. สถานที่ดำเนินการ  
     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
6. งบประมาณ
        ไม่ใช้งบประมาณ
7. วิธีการดำเนินงาน
        7.1 จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
        7.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานเทศบาลนครรังสิต
        7.3 จัดสภาพแวดล้อมในสำนักงานตามหลักการ สำนักงานสีเขียว
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        8.1 องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและปราศจากมลพิษ
        8.2 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
        8.3 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างมีการทำงานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
        8.4 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไร
        8.5 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภัยอันตรายต่าง ๆ อันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมุ่งมั่นและตระหนักแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
        8.6 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 08.54 น. โดย คุณ ปรัชญาพร จีนาวุฒิ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10