หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
www.buengtabrat.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายมานิตย์ อยู่ครอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ อบต.บึงทับแรต
นายเทียน สมโภชน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
“ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทุกเพศทุกวัยสุขภาพดี ”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทับแรต
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
   
 
   
 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง "พลังท้องถิ่นกับสุขภาพของคนไทย" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1961) 17 ก.ย. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1966) 17 ก.ย. 2551
คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual) 17 ก.ย. 2551
6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1957) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ย. 2551
การ ซักซ้อมจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่อง (ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว1960) 17 ก.ย. 2551
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1958) 17 ก.ย. 2551
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2551 และประเด็นในการหารือการปฏิบัติราชการฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว532) 16 ก.ย. 2551
การจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1956) 16 ก.ย. 2551
การ สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1949) 15 ก.ย. 2551
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 เดือน มกราคม-มีนาคม 2552 (มท 0807.3/ว214) [แผนการฝึกอบรมฯ] 15 ก.ย. 2551
แนวทางการถ่ายโอนพนักงานราชการในสถานศึกษาที่ถ่ายโอน (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1930) 15 ส.ค. 2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 605/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 15 ก.ย. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1945) 15 ก.ย. 2551
การ ประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1933) 15 ก.ย. 2551
การอบรม ครูทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1934) 15 ก.ย. 2551
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบ gpacert50 15 ก.ย. 2551
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระดับจังหวัด สนับสนุนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยง ดูเด็กในครอบครัวและชุมชน ใน 6 จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ (มท 0891.3/9925)(จังหวัดตรัง) 12 ก.ย. 2551
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระดับจังหวัด สนับสนุนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยง ดูเด็กในครอบครัวและชุมชน ใน 6 จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ (มท 0891.3/ว1803)(จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) 12 ก.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 22 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว1925) 12 ก.ย. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว1928) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 12 ก.ย. 2551
<< หน้าแรก...     847      848      849      850     (851)     852      853      854      855     ....หน้าสุดท้าย >> 951
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-9477
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10