หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
   

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ระบบประปา
 
   

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
 
   

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ

พัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
   

งานคุ้มครองดูแลรักษาบำรุงป่า

การจัดระบบและบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
   

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค