หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
   

การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   

พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากร
 
   

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
 
   

การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว