หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ยินดีต้อนรับ
   
 
   
 
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต
 

                    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาให้ดำเนินไปในทางสายกลาง รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีพของประชาชน ให้อยู่ในความดี เรียบง่าย ประหยัด สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศี โดยยึดหลักตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ที่มีความอุตสาหะ วิริยะ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และชุมชนต่อไป

เขียนโดย   คุณ ศิริรักษ์

วันที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา 10.47 น. [ IP : 125.25.203.24 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)